Facebook
 
Telegram
 

Zateynik Sladkoe Pyatnyshko (ns) 04.12.2006

Link to the owner's site: SnowPaw Siberians

Pedigree

Zateynik
2 years
Zateynik
2 years
Zateynik
2 years
Zateynik
2 years
Zateynik
7 months
Zateynik
2 years
Zateynik
10 months
Zateynik
4 months
Zateynik
10 months
Zateynik
4 months
Zateynik
4.5 months
Zateynik
4.5 months
Zateynik
5 months
Zateynik
14 months
Zateynik
6 months
Zateynik
14 months
Zateynik
14 months
Zateynik
14 months