Facebook
 
Telegram
 

Istok Sladkoe Pyatnyshko (n_24) 19.05.2015

Pedigree

 
Istok
1.5 years
   
Istok
1.5 years
Istok
10 months
Istok
10 months
Istok
1.5 years
Istok
10 months
Istok
10 months
Istok
10 months
Istok
10 months
Istok
8 months
Istok
8 months
Istok
8 months
Istok
8 months
Istok
7 months
Istok
5,5 months
Istok
5,5 months
Istok
5,5 months
Istok
5,5 months
Istok
5,5 months
Istok
5,5 months
Istok
2 months
Istok
7 weeks
Istok
6 weeks
Istok
5 weeks
Istok
3 weeks