Facebook
 
Telegram
 

Chardash Sladkoe Pyatnyshko (ns_24) 28.07.2009

Pedigree

Chardash
10 months
Chardash
10 months
Chardash
10 months
Chardash
10 months
Chardash
8 months
Chardash
8 months
Chardash
8 months
Chardash
6,5 months
Chardash
6,5 months
Chardash
3,5 months
Chardash
3,5 months