Facebook
 
Telegram
 

Pereslav Sladkoe Pyatnyshko (n_22) 31.10.2008

Pedigree

9 months
1 year
9 months
1 year
9 months
1 year
9 months
9 months
9 months
9 months
9 months
9 months
9 months
9 months
9 months
9 months
9 months
9 months
9 months
9 months
9 months
9 months
9 months
9 months
9 months
9 months
9 months
9 months
9 months
9 months
5 months
5 months
6,5 months
6,5 months
5 months
5 months
5 months
5 months
5 months
5 months
5 months
5 months
3 months
3 months
3 months
3 months
3 months
3 months
9 weeks
9 weeks
3 months
3 months
9 weeks
9 weeks
7 weeks
7 weeks
8 weeks
8 weeks
7 weeks
7 weeks
6 weeks
6 weeks
8 weeks
8 weeks
6 weeks
6 weeks
6 weeks
6 weeks
7 weeks
7 weeks
6 weeks
6 weeks