Facebook

Ch. Egor Sladkoe Pyatnyshko (n_24) 19.03.2017

Pedigree

 
Egor
1 year
   
Egor
1 year
Egor
1 year
Egor
1 year
Egor
9 months
Egor
9 months
Egor
9 months
Egor
9 months
Egor
9 months
Egor
9 months
Egor
9 months
Egor
6 months
Egor
9 months
Egor
6 months
Egor
6 months
Egor
6 months
Egor
6 months
Egor
6 months
Egor
6 months
Egor
6 months
Egor
6 months
Egor
4 months
Egor
4,5 months
Egor
4 months
Egor
4 months
       
Egor
14 weeks
Egor
14 weeks
Egor
14 weeks
Egor
4 months
Egor
4 months
Egor
2 months
Egor
2 months
Egor
7 weeks
Egor
5 weeks
Egor
4 weeks
Egor
5 weeks
Egor
6 weeks