Facebook
 
Telegram
 

Frant Sladkoe Pyatnyshko (ns_24_09) 15.06.2008

Pedigree

9 months
9 months
9 months
9 months
9 months
9 months
9 months
9 months
9 months
9 months
9 months
9 months
6 months
6 months
6 months
6 months
6 months
6 months
6 months
6 months
6 months
6 months
6 months
6 months
5,5 months
5,5 months
4 months
4 months
5,5 months
5,5 months
4 months
4 months
7 weeks
10 weeks
7 weeks
10 weeks
4 weeks
4 weeks
4 weeks
4 weeks
6 weeks
6 weeks
4 weeks
4 weeks
4 weeks
4 weeks